රටේ පුරවැසියන්ගේ මානව හිමිකම් කඩ කරමින් සමාජ ජාල තහනම සිදු කෙරූ ජනාධිපතිවරයාට හා ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් වරයාට එරෙහිව ඔබටත් එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් කවුන්සලයට පැමිණිල්ලක් කල හැක. ඒ සඳහා පරිගණකයක්, ඉංග්‍රිසි දැණුම හා MS Word දැණුම අවශ්‍යවේ (මිතුරෙකුගේ හෝ සහය පතන්න ).

1. ඔබ වෙනුවෙන් පැමිණිල්ල ලියා ඇති පෝරමය බාගත කරගන්න. https://ceylonma.org/downloads/HRCComplaintProcedureForm.doc

2. පෝරමයේ මුල් පිට ඉල්ලා ඇති ඔබේ විස්තර තිත් මකා ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් පුරවන්න (වෙබ් අඩවිය අවශ්‍ය නොවේ).

3. පැමිණිල්ල කියවා ලියා ඇති කරුණු අවබෝධ කරගෙන අවශ්‍ය නම් වෙනස් කම් කරන්න.

4. එහි 4 වන පිටුවේ දිනය පුරවන්න (උදාහරණය - 2018.03.13 ).

5. ජංගම දුරකථනයක් හරහා ගත් හෝ ස්කෑන් කෙරූ ඔබේ අත්සනේ ඡායාරූපයක් crop කර 4 වන පිටුවේ අදාළ ස්ථානයට යොදන්න.

6. SAVE කරන්න.

7. CP@ohchr.org යන ලිපිනයට "Filled HRC Complaint against ban on social media" subject එක යටතේ ඔබේ එම පෝරමය (file එක) අමුණා ඊ-මේල් කරන්න.


Contact : +94773083479